ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΑΦΗ

Architect Kavala, Greece
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός
Κείμενο πρόσκλησης σε .pdf
Χίλια, Δεκαοκτώ και Πεντακόσια ιστορικοί συνοικισμοί - See more at: http://fileto.gr/2012/12/07/%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9/#sthash.jGS0Waeu.dpuf
Χίλια, Δεκαοκτώ και Πεντακόσια ιστορικοί συνοικισμοί - See more at: http://fileto.gr/2012/12/07/%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9/#sthash.jGS0Waeu.dpuf
Χίλια, Δεκαοκτώ και Πεντακόσια ιστορικοί συνοικισμοί - See more at: http://fileto.gr/2012/12/07/%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9/#sthash.jGS0Waeu.dpuf

Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι η ανάπτυξη συνεχούς δραστηριοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών που συνεχίζoνται στο σύνολο της ζωής τους, γίνεται στόχος και βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Περιεχόμενο Προγράμματος
Το παρόν ΠΕΓΑ πρώτον, προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις αναφορικά με τους νέους τύπους αστικών αναπλάσεων στις σύγχρονες μετα-βιομηχανικές πόλεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά, μορφολογικά). Παρουσιάζει σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα κυρίως διεθνή αλλά και ελληνικά και αναλύει τις βέλτιστες πρακτικές αστικής ανάπλασης. Η απόκτηση αυτού του συνόλου των γνώσεων από Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμους και Χωροτάκτες Μηχανικούς, Γεωπόνους και Αρχιτέκτονες Τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία είναι πολύ σημαντική διότι επικαιροποιεί τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα των αστικών αναπλάσεων και ασκεί τις σχεδιαστικές ικανότητές τους καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.
Επίσης, το παρόν ΠΕΓΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους νέες γνώσεις και τεχνικές για τον πράσινο σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναγκαιότητα χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, δημιούργησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες νέα δεδομένα για το σχεδιασμό, την ανάπλαση και την ανάπτυξη των πόλεων. Ανέδειξαν ως αναγκαιότητα την στροφή προς τον πράσινο ή περιβαλλοντικό Αστικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων, των κτηρίων και των υπαιθρίων χώρων, έχει κάνει σημαντικότατα βήματα. Οι γνώσεις των αρχιτεκτόνων, των πολεοδόμων, των γεωπόνων και των αρχιτεκτόνων τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία, είναι σχετικά περιορισμένες στο συγκεκριμένο τομέα. Η επικαιροποίηση των γνώσεών τους στα ζητήματα του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, του βιοκλιματικού σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων της πόλης, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότερη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
 Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ).
 Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη - στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, ΑΠΘ, και ΔΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.
 Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα:
1. Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων (3 ώρες)
2. Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών (3 ώρες)
3. Αρχιτεκτονική Τοπίου (3 ώρες)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2
4. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων (3 ώρες)
 Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.
Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με
αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει:
 Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
 Δυνατότητα παρακολούθησης του 40% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική
παρουσία των εκπαιδευομένων στου χώρους των πανεπιστημίων σε Βόλο,
Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
 Δυνατότητα παρακολούθηση 60% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από
απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων
και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
 Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
περαιτέρω εκπαίδευση.
Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.
Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή
κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2003, δηλ. να έχει
παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του
βασικού τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα πρέπει είτε να έχουν πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχ.,
Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, Αρχιτέκτονα Τοπίου από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ.
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή,
σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση
αγγλικής βιβλιογραφίας.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς
επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη
και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Διάρκεια και έναρξη
Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 11 εβδομάδες στα χρονικά πλαίσια ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με
το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-
14 και θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31/03/2014.
Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών
μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα
εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 Συστηματοποίηση
της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση
τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση των
εργασιών. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η
παρακολούθηση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση) του 75% των
προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης σε καθένα από τα 4 μαθήματα.
Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής
το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το
Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη
βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο
3
πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να
αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
(MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα
προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό,
εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από Δευτέρα 03/03/2014 έως Παρασκευή
21/03/2014.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και
κινητού τηλεφώνου καθώς email address.
2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένoι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, χρήσης Η/Υ και autocad.
Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:
Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες κτλ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος
Σχεδιασμός, μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 στις κάτωθι διευθύνσεις:
 Στο Βόλο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος.
Υπόψη κ. Ελίνας Μανίκα, τηλ. 24210 74457, e-mail: PEGA-Urban@uth.gr
 Στη Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας,
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τ.Θ.281, 54124
Θεσσαλονίκη. Υπόψη κ.Ελένης Αθανασιάδου, τηλ 2310 998645, fax 2310998679,
e-mail: lenovio@agro.auth.gr
 Στην Ξάνθη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΔΠΘ, Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης,
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ. Υπόψη κας Δημητριάδου
Αναστασίας, γραφείο 10, ισόγειο, τηλ.: 25410 79352, e-mail: adimitri@civil.duth.gr
ΟΙ αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των
υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς Τρίτη και Πέμπτη
απόγευμα: κ. Ελίνα Μανίκα, τηλ. 24210 74457 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
PEGA-Urban@uth.gr .
Επίσης, σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί και η ιστοσελίδα του προγράμματος
www. PEGA-Urban.uth.gr

Αρχείο gallery των αφισών των νεότερων εκδηλώσεων του Συλλόγου

 

 

Find more about Weather in Kavala, GR
Click for weather forecast for Kavala

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2510/227430, Fax: 2510/835701
email vourvou@web.de
 

Architect Kavala, Greece

t

 

 

facebookFacebook    likes                                    youtube Youtube Channel            


 

 copyright 2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΤΣΗ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ
webmaster  vourvou@web.de